Sản phẩm nổi bật

145,000₫ / lit

Dầu Phộng-Lý Sơn

by ĐẶC SẢN ĐẢO LÝ SƠN

1,550,000₫ / kg

Tỏi cô đơn Lý Sơn

by ĐẶC SẢN ĐẢO LÝ SƠN

145,000₫ / kg

Tỏi Lý Sơn - Loại 2

by ĐẶC SẢN ĐẢO LÝ SƠN

220,000₫ / kg

Tỏi Lý Sơn - Loại lột tép

by ĐẶC SẢN ĐẢO LÝ SƠN

160,000₫ / kg

Tỏi Lý Sơn-Loại 1

by ĐẶC SẢN ĐẢO LÝ SƠN

Tất cả sản phẩm

145,000₫ / lit

Dầu Phộng-Lý Sơn

by ĐẶC SẢN ĐẢO LÝ SƠN

220,000₫ / kg

Tỏi Lý Sơn - Loại lột tép

by ĐẶC SẢN ĐẢO LÝ SƠN

1,550,000₫ / kg

Tỏi cô đơn Lý Sơn

by ĐẶC SẢN ĐẢO LÝ SƠN

160,000₫ / kg

Tỏi Lý Sơn-Loại 1

by ĐẶC SẢN ĐẢO LÝ SƠN

145,000₫ / kg

Tỏi Lý Sơn - Loại 2

by ĐẶC SẢN ĐẢO LÝ SƠN